Νομικές μεταφράσεις

Νομικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 • Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου
 • Μεταφράσεις Εμπορικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Ναυτικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Ποινικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Εταιρικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μεταφράσεις Εταιρικών και Κυβερνητικών Συμφωνιών
 • Μεταφράσεις Συστάσεων – Συγχωνεύσεων – Καταστατικών Εταιρειών
 • Μεταφράσεις Χρεογράφων
 • Μεταφράσεις ΦΕΚ (Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως)
 • Μεταφράσεις Ιδιωτικών-Εμπορικών συμβάσεων
 • Μεταφράσεις Αγωγών
 • Μεταφράσεις Συμβολαίων διαφόρων τύπων
 • Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών
 • Μεταφράσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις Εγγράφων Μετανάστευσης