Επίσημες μεταφράσεις

Επίσημες μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Δικαστικές προσφυγές -έγγραφα για δικαστική χρήση
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 • Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 • Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 • Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία